Gereglementeerde spaarrekeningen gecommercialiseerd door Aion Bank

Deze webpagina bevat een synthese van alle relevante informatie met betrekking tot de twee verschillende gereglementeerde spaarformules aangeboden door Aion Bank.

Noot: in geval van overdracht van een spaardeposito naar een ander spaardeposito geopend op naam van dezelfde titularis bij dezelfde instelling, anders dan krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, blijft de premieverwervingsperiode voor het eerste spaardeposito verworven, op voorwaarde dat het bedrag van de overdracht minimaal 500 euro bedraagt en de betrokken titularis tijdens hetzelfde kalenderjaar nog geen drie soortgelijke overdrachten vanop hetzelfde spaardeposito heeft uitgevoerd.

Tariefinformatie en modaliteiten van gereglementeerde spaarrekeningen

De vergoeding is steeds samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. 

Opgelet: de optelling van de basisrente en de getrouwheidspremie geldt enkel vandaag voor een bedrag dat één jaar op uw rekening blijft staan en zolang de basisrente niet verandert.

Voordat u een spaarrekening opent, moet u het document met essentiële spaardersinformatie lezen.

1. EXTENDED

Categorie

Basis-

rente

Getrouwheids-

premie

Optelling van basisrente

en getrouwheidspremie

Toepasselijke

voorwaarden

A

0,50% op jaarbasis

1,50% op jaarbasis

2% op jaarbasis

N.V.T.

 

Link naar het document met essentiële spaardersinformatie - Extended

2. STANDARD

Categorie

Basis-

rente

Getrouwheids-

premie

Optelling van basisrente

en getrouwheidspremie

Toepasselijke

voorwaarden


 

A

1,00% op

jaarbasis

0,50% op

jaarbasis

1,50% op jaarbasis

N.V.T.

 

Link naar het document met essentiële spaardersinformatie - Standard

Deze spaarrekeningen zijn uitsluitend online spaarrekeningen.

*Deze rekening is een categorie A spaarrekening, i.e. een “klassieke” spaarrekening zonder toepasselijke voorwaarden op de basisrente of de getrouwheidspremie.

Er bestaan ook twee andere categorieën:

Categorie B: een gereglementeerde spaarrekening waar voorwaarden van toepassing zijn op het bedrag. Bijvoorbeeld kunnen er limieten van toepassing zijn op het maximumbedrag dat kan worden aangehouden op de rekening of op het maximumbedrag dat op de rekening kan worden gestort per maand;

Categorie C: een spaarrekening voorbehouden voor een specifieke leeftijdsgroep (bijvoorbeeld, een rekening van een jong persoon).

De basisrente is verworven vanaf de dag na de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.

De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Indien u uw geld vóór het einde van de periode van 12 maanden opneemt, ontvangt u geen getrouwheidspremie op dat geld. Deze opname zal geen invloed hebben op de verwerving van basisrente. Deze premie loopt vanaf de dag van de storting. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober, of bij de afsluiting van de rekening.

Klanten worden via hun rekeningafschriften op de hoogte gebracht van wijzigingen in de hierboven vermelde tarieven.

Kosten: onze gereglementeerde spaarrekening zijn gratis.

Plaats waar de spaarcalculator van Aion Bank kan worden geconsulteerd.

Deze spaarcalculator is ontwikkeld door elke kredietinstelling en is van toepassing op elke individuele gereglementeerde spaarrekening. Doelstelling is u in staat te stellen na te gaan in hoeverre de verschillende rentetypes (basisrente en getrouwheidspremie) op een bepaalde rekening verworven zijn, zodat u met name de geldelijke impact van een eventuele geldopneming kan inschatten. Indien u een gereglementeerde spaarrekening heeft bij Aion Bank, kan u de spaarcalculator consulteren door gebruik van de Aion Bank mobiele app, via het luik Financiën --> sub-luik met gereglementeerde spaarrekeningproducten --> Overzicht rente --> Spaarcalculator.

Welke rekening en welke vergoeding stemmen overeen met uw behoeften?

Via deze link https://www.wikifin.be/nl/sparen-en-beleggen/spaarsimulator komt u op de webpagina van de simulator die is ontwikkeld door de FSMA en als doel heeft u, na het invoeren van enkele gegevens zoals het te sparen bedrag en de looptijd, een overzicht te bieden van de vergoeding per gereglementeerde spaarrekening en per instelling.

Link naar de bankoverstapdienst: Via deze link https://bankswitching.be/nl komt u terecht op de pagina over de bankoverstapdienst van Febelfin waar u alle nodige info kan vinden om op deze dienst beroep te kunnen doen om eventueel naar een andere bank over te stappen.

Belangrijkste risico’s

Risico op faillissement: In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering of omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro, dat valt onder de depositogarantie. Meer informatie over dit beschermingsmechanisme vindt u op de website van het Garantiefonds en het Beschermingsfonds (https://garantiefonds.belgium.be/nl).

Inflatierisico: Door de aanhoudende prijsstijgingen kan het gestorte geld in waarde dalen. 

Andere: De op deze pagina beschreven spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen van Aion Bank. Deze producten zijn onderworpen aan het Belgisch recht en zijn van onbepaalde duur.

Fiscaliteit: Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste schijf interesten (tot een plafond van 1.020 euro voor het inkomstenjaar 2024) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 2.040 euro voor het inkomstenjaar 2024). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft en wordt automatisch aan de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Klachten: Indien u een klacht heeft, kan u ons contacteren via onze chat or per email via: complaint@aion.be. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman voor financiële geschillen (www.ombudsfin.be/nl).

Aion Bank NV, een kredietinstelling opgericht als een naamloze vennootschap onder Belgisch recht, met zetel te Manhattan Center, Avenue du Boulevard 21, 1210 Brussel, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 403.199.306, BTW BE403.199.306

Meer over onze Spaarrekeningen

  • Krijg een getrouwheidspremie voor deposito’s ouder dan een jaar en een basisrente op andere deposito’s.
  • Bepaal wat bij je past: Extended met een hogere getrouwheidspremie of Standard met een hogere basisrente.
  • En vrijgesteld van 15% bronheffing op de eerste €1020 van in 2024 verdiende interest.
Aion Image

Zo werkt het

  • Download de Aion Bank-app.
  • Word lid en open op enkele minuten een rekening.
  • Ga naar de sectie Financiën en selecteer 'nieuwe spaarrekening openen'.
  • Kies de spaarrekening die je wilt openen.
Word lid
Aion Image
Aion Image Aion Image
Image

Digitaal bankieren op zijn best

  • Word snel en eenvoudig lid via ons volledig digitale proces.
  • Beheer je geld, waar je ook bent.
  • Ontdek nog meer manieren om geld te sparen en te verdienen.

Unfortunately, sending a text message
is currently not available.
Don't worry and try again tomorrow.

In the meantime you can search for Aion Bank applicationon Google Play, App Store and App Gallery:

Aion respecteert je privacy

We gebruiken cookies om je de beste surfervaring te bieden. De gegevens die door cookies en pixels worden verzameld, worden gebruikt om de website te optimaliseren voor onze bezoekers en om gerichte informatie aan te bieden.

 

Functionele cookies zijn essentieel om de website en applicatie goed en veilig te laten functioneren.

Voor meer informatie over de cookies die we verwerken, klik hier.